p51-AT OT TA TO

1.Completa con AT o TA,OT o TO.完成AT TA OT TO的填空。

latte-牛奶otto-八
torta-蛋糕gatto-猫

2.Completa i cruciverba sillabici con TA TE TI TO .用TA TE TI TO音节完成填字格游戏。

topo-老鼠timone-舵
patate-薯条imbuto-漏斗
tesoro-宝藏carota-胡萝卜

发表评论